صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
صورت مالی سالانه منتهی به 30آذر99(حسابرسی شده-اصلاحیه) 1400/01/24
صورت وضعیت پرتفوی برای دوره ماهانه منتهی به 1399/12/30 1400/01/10
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به 1399/11/30 1399/12/04
صورت مالی سالانه منتهی به 30آذر99(حسابرسی شده) 1399/11/20
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به 1399/10/30 1399/11/07
صورت مالی سالانه منتهی به 30آذر99(حسابرسی نشده) 1399/10/27
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 30آذر99 1399/10/27
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به 1399/09/30 1399/10/07
صورت وضعیت پرتفوی برای دوره ماهانه منتهی به 1399/08/30 1399/09/05
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به 1399/07/30 1399/08/10
گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی 9 ماهه منتهی به 31 شهریور99 1399/07/27
صورت های مالی برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 1399/06/31 1399/07/20
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/06/31 1399/07/07
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/05/31 1399/06/04
صورت های مالی برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی شده) 1399/05/29
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/04/31 1399/05/07
گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 خرداد 1399 1399/04/25
صورت های مالی برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده) 1399/04/24
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/03/31 1399/04/07
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/02/31 1399/03/10
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/01/31 1399/02/06
گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 29 اسفند 1398 1399/01/30
صورت های مالی برای دوره سه ماهه منتهی به 29 اسفند 1398 (حسابرسی نشده) 1399/01/26
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/12/29 1399/01/06
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/11/30 1398/12/06
صورت های مالی برای دوره شش ماهه و 13 روزه منتهی به 30 آذر 1398 (حسابرسی شده) 1398/11/15
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/10/30 1398/11/05
گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی شش ماهه و 13 روزه منتهی به 30 آذر 1398 1398/10/25
صورت های مالی برای دوره مالی شش ماهه و 13 روزه منتهی به 30 آذر1398(حسابرسی نشده) 1398/10/22
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/09/30 1398/10/07
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/08/30 1398/09/06
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/07/30 1398/08/08
گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی سه ماهه و 13 روزه منتهی به 31 شهریور1398 1398/07/28
صورت های مالی برای دوره مالی سه ماهه و 13 روزه منتهی به 31 شهریور1398 (حسابرسی نشده) 1398/07/28
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/06/31 1398/07/06
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/05/31 1398/06/06
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/04/31 1398/05/07