مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
صورتجلسه سالیانه صندوق سرمایه گذاری سرو سودمند مدبران منتهی به 1399/09/30 1400/01/25
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ1400/01/21 1400/01/22
لیست حاضرین درمجمع سالیانه 1400/01/21
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سروسودمند مدبران 1400/01/08
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سروسودمند مدبران 1400/01/08
لیست حاضرین درمجمع 1399/10/22
صورتجلسه مجمع 1399/10/22
صورتجلسه مجمع تغییر بازارگردان 1399/10/09
لیست حاضرین درمجمع تغییر بازارگردان 1399/09/19
لیست حاضرین درمجمع افزودن کارمزد ثبت ونظارت برسازمان 1399/09/19
آگهی دعوت به مجمع تغییر بازارگردان 1399/09/09
آگهی دعوت به مجمع افزودن هزینه کارمزد ثبت ونظارت سازمان بورس واوراق بهادار 1399/09/09
تصمیمات مجمع صندوق سرو سودمند مدبران مورخ 1399/06/05 1399/06/31
لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرو سودمند مدبران مورخ 1399/06/05 1399/06/12
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سرو سودمند مدبران مورخ 1399/06/05 1399/05/26
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سرو سودمند مدبران مورخ 1399/02/13-اساسنامه 1399/02/17
تصمیمات مجمع صندوق سرو سودمند مدبران مورخ 1399/02/13-امیدنامه 1399/02/13
تصمیمات مجمع صندوق سرو سودمند مدبران مورخ 1399/02/13-اساسنامه 1399/02/13
تصمیمات مجمع صندوق سرو سودمند مدبران مورخ 1399/01/27 1399/02/10
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سرو سودمند مدبران مورخ 1399/02/13-امیدنامه 1399/02/08
تصمیمات مجمع صندوق سرو سودمند مدبران مورخ 1398/11/29 1398/12/13
لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرو سودمند مدبران مورخ 1398/11/29 1398/12/06
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سرو سودمند مدبران مورخ 1398/11/29 1398/11/14
تصمیمات مجمع صندوق سرو سودمند مدبران مورخ 1398/08/29 1398/09/30
برگزاری مجمع فوق‌العاده به منظور تصمیم‌گیری در مورد تغییر رکن بازار‌گردان در تاریخ 1398/08/29 1398/08/20