صورت های مالی برای دوره مالی سه ماهه و 13 روزه منتهی به 31 شهریور1398 (حسابرسی نشده)

 صورت های مالی  برای دوره مالی سه ماهه و 13 روزه منتهی به 31 شهریور1398 (حسابرسی نشده)


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل