آگهی دعوت به مجمع فوق العاده

آگهی دعوت به مجمع فوق العاده

بدین‌وسیله از کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق سرو سودمند مدبران دعوت بعمل می آید در جلسه مجمع صندوق که با دستورات جلسه زیر:
• تصمیم گیری در مورد تغییر رکن بازارگردان صندوق 
• سایر موارد
که در تاریخ 1398/08/29 ساعت 10 در آدرس؛ تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان گلفام، پلاک 38 واحد 101 برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.