صورت های مالی برای دوره مالی شش ماهه و 13 روزه منتهی به 30 آذر1398(حسابرسی نشده)

 صورت های مالی  برای دوره مالی شش ماهه و 13 روزه منتهی به 30 آذر1398(حسابرسی نشده)


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل