صورت های مالی برای دوره شش ماهه و 13 روزه منتهی به 30 آذر 1398 (حسابرسی شده)

 صورت های مالی  برای دوره شش ماهه و 13 روزه منتهی به 30 آذر 1398 (حسابرسی شده)


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل