پذیره نویسی صندوق سرو سودمند مدبران با موفقیت انجام شد

صندوق سرمایه گذاری سرو سودمند مدبران که هفته گذشته از شنبه 18 خرداد آغاز به پذیره نویسی نمود؛ طی 5 روز پذیره نویسی در بورس تهران در روز چهارشنبه 22 خرداد قله 217 میلیارد ریالی را فتح نمود.