هزینه های صندوق

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری سرو سودمند مدبران به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه تاسیس( شمال تبلیغ پذیره نویسی) حداکثر تا مبلغ 150 میلیون ریال با ارائة مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 20 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یكسال مالی با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
3 کارمزد مدیر سالانه دو درصد( 02 / 0) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملك صندوق بعلاوه سه (0.02 ) سود حاصل از گواهی سپردۀ بانکی و سپردۀ بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها به علاوۀ پنج درصد ( 05 / 0 ) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
4 کارمزد متولی سالانه نیم درصد ( 005 / 0 ) از متوسط روزانة ارزش خالص داراییهای صندوق، که حداقل 50 میلیون ریال و حداکثر 150 میلیون ریال خواهد بود *
5 کارمزد بازارگردان سالانه نیم درصد ( 005 / 0) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملك صندوق بعلاوه یك دهم درصد( 001 / 0) از ارزش روزانة اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملك صندوق **
6 کارمزد حسابرس مبلغ ثابت 100 میلیون ریال به ازای هر سال مالی
7 حق الزحمه و کارمزد تسویه مدیر صندوق معادل یك دهم درصد (001 / 0 ) ارزش خالص روز داراییهای صندوق در آغاز دوره اولیه تسویه میباشد.
8 حق پذیرش و عضویت در کانونها معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
9 هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها هزینه ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راهاندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف 350 میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.
10 هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری مطابق قوانین و مقررات سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
11 هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها حداکثر برابر با 200 میلیون ریال

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل میگردد. براساس مقررات مربوطه تعیین میشود.
کارمزد ابطال کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل میگردد. براساس مقررات مربوطه تعیین میشود.