هزینه های صندوق

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری سرو سودمند مدبران به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند:

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه تاسیس( شمال تبلیغ پذیره نویسی) حداکثر تا مبلغ 150 میلیون ریال با ارائة مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 20 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یكسال مالی با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
3 کارمزد مدیر سالانه دو درصد( 02 / 0) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملك صندوق بعلاوه سه (0.02 ) سود حاصل از گواهی سپردۀ بانکی و سپردۀ بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها به علاوۀ پنج درصد ( 05 / 0 ) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
4 کارمزد متولی سالانه نیم درصد ( 005 / 0 ) از متوسط روزانة ارزش خالص داراییهای صندوق، که حداقل 200 میلیون ریال و حداکثر 400 میلیون ریال خواهد بود *
5 کارمزد بازارگردان سالانه یک درصد ( 01/ 0) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملك صندوق **
6 کارمزد حسابرس مبلغ ثابت 400 میلیون ریال به ازای هر سال مالی
7 حق الزحمه و کارمزد تسویه مدیر صندوق معادل یك دهم درصد (001 / 0 ) ارزش خالص روز داراییهای صندوق در آغاز دوره اولیه تسویه میباشد.
8 حق پذیرش و عضویت در کانونها معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.