بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

صورت‌های مالی

عنوان تاریخ درج
گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی سه ماهه و 13 روزه منتهی به 31 شهریور1398 1398/07/28
صورت های مالی برای دوره مالی سه ماهه و 13 روزه منتهی به 31 شهریور1398 (حسابرسی نشده) 1398/07/28
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/06/31 1398/07/06
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/05/31 1398/06/06
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/04/31 1398/05/07