صورت‌های مالی

عنوان تاریخ درج
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/12/29 1399/01/06
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/11/30 1398/12/06
صورت های مالی برای دوره شش ماهه و 13 روزه منتهی به 30 آذر 1398 (حسابرسی شده) 1398/11/15
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/10/30 1398/11/05
گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی شش ماهه و 13 روزه منتهی به 30 آذر 1398 1398/10/25
صورت های مالی برای دوره مالی شش ماهه و 13 روزه منتهی به 30 آذر1398(حسابرسی نشده) 1398/10/22
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/09/30 1398/10/07
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/08/30 1398/09/06
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/07/30 1398/08/08
گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی سه ماهه و 13 روزه منتهی به 31 شهریور1398 1398/07/28
صورت های مالی برای دوره مالی سه ماهه و 13 روزه منتهی به 31 شهریور1398 (حسابرسی نشده) 1398/07/28
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/06/31 1398/07/06
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/05/31 1398/06/06
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/04/31 1398/05/07