مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
تصمیمات مجمع صندوق سرو سودمند مدبران مورخ 1398/11/29 1398/12/13
لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرو سودمند مدبران مورخ 1398/11/29 1398/12/06
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سرو سودمند مدبران مورخ 1398/11/29 1398/11/14
تصمیمات مجمع صندوق سرو سودمند مدبران مورخ 1398/08/29 1398/09/30
برگزاری مجمع فوق‌العاده به منظور تصمیم‌گیری در مورد تغییر رکن بازار‌گردان در تاریخ 1398/08/29 1398/08/20