ارکان صندوق

حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری سرو سودمند مدبران به همراه توضیحات

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق سرمایه‌گذاری سرو سودمند مدبران به همراه توضیحات

بازارگردان صندوق سرمایه‌گذاری سرو سودمند مدبران به همراه توضیحات