دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 شرکت مشاور سرمایه گذاری ترنج 990,000 %99.00
2 شخص حقیقی 10,000 %1.00