جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/10/27

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 235,515 92.71 263,063 97.04 281,329 97.38 307,288 97.78
اوراق مشارکت 8,627 3.4 3,290 1.21 4,443 1.54 5,657 1.8
سپرده بانکی 2,963 1.17 579 0.21 287 0.1 0 0
وجه نقد 318 0.13 159 0.06 35 0.01 24 0.01
واحد صندوق
سایر دارایی ها 5,145 2.03 3,984 1.47 2,794 0.97 1,303 0.41
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 86,716 34.13 100,859 37.21 116,821 40.44 133,516 42.48