جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/12/08

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,433,439 92.31 6,187,100 91.36 6,205,222 91.32 6,286,279 94.98
اوراق مشارکت 9,778 0.63 85,989 1.27 85,009 1.25 265,717 4.01
سپرده بانکی 17,140 1.1 30,527 0.45 27,783 0.41 1,968 0.03
وجه نقد 14,016 0.9 231,053 3.41 238,112 3.5 0 0
واحد صندوق 779 0.05 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 77,656 5 237,586 3.51 238,683 3.51 64,225 0.97
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 503,606 32.43 2,266,886 33.47 2,279,711 33.55 2,277,288 34.41