جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/02/27

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 2,206,661 93.37 6,098,537 94.48 5,804,626 94.99 5,799,614 97.37
اوراق مشارکت 37,784 1.6 177,181 2.74 196,799 3.22 61,996 1.04
سپرده بانکی 19,517 0.83 31,076 0.48 11,868 0.19 15,734 0.26
وجه نقد 11,815 0.5 18,527 0.29 1,687 0.03 0 0
واحد صندوق 648 0.03 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 86,911 3.68 129,850 2.01 96,063 1.57 78,875 1.32
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 798,588 33.79 2,276,485 35.27 2,181,350 35.7 2,187,736 36.73