جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/01/11

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 255,139 93.79 309,561 96.49 355,458 95.99 438,519 90.5
اوراق مشارکت 6,496 2.39 1,357 0.42 0 0 0 0
سپرده بانکی 2,717 1 1,617 0.5 3,102 0.84 24,013 4.96
وجه نقد 247 0.09 34 0.01 28 0.01 50 0.01
واحد صندوق
سایر دارایی ها 6,311 2.32 8,261 2.57 11,709 3.16 21,995 4.54
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 96,462 35.46 125,123 39 130,904 35.35 152,358 31.44