بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/07/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 215,160 89.14 232,088 94.5 253,233 94.51 249,271 95.89
اوراق مشارکت 12,319 5.1 2,090 0.85 0 0 0 0
سپرده بانکی 4,701 1.95 2,103 0.86 4,473 1.67 6,889 2.65
وجه نقد 427 0.18 537 0.22 61 0.02 0 0
سایر دارایی ها 6,224 2.58 7,002 2.85 10,187 3.8 3,800 1.46
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 76,586 31.73 82,317 33.52 93,153 34.76 99,442 38.25