جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/09/22

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 226,292 91.55 252,336 96.03 254,018 96.95 291,140 99.59
اوراق مشارکت 9,622 3.89 1,841 0.7 3,889 1.48 0 0
سپرده بانکی 3,508 1.42 2,058 0.78 93 0.04 0 0
وجه نقد 375 0.15 166 0.06 293 0.11 0 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها 5,622 2.27 6,360 2.42 3,709 1.42 1,209 0.41
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 81,117 32.82 91,686 34.89 89,000 33.97 102,165 34.95